Advisoury Board

Advisory Board

Dr. R. K. Tyagi, Allahabad

Dr. P. Nautiyal, Garhwal

Dr. S. K. Chakraborty, Mumbai

Dr. S. Benakappa, Mangalore

Dr. S. N. Bahuguna, Garhwal 

Dr. H. S. Singh, Meerut

Dr. B. K. Singh, Varanasi

Dr. N. N. Mishra, USA

Dr. Arpita Sharma, Mumbai

Dr. D. K. Pandey, Tripura

Dr. R. P. N. Mishra, Italy

Dr. Ram Keval, Varanasi

Dr. H. C. Tripathi, Kanpur

Dr. R. S. Patiyal, Nainital

Dr. B. B. Rai, Allahabad

Dr. S. Chandra, Champawat

Dr. J. David, Allahabad

Dr. V. P. Semwal, Tehri,

Dr. C. S. Choubey, Allahabad   

Dr. N. P. Tewari, Gorakhpur

Dr. V. Singh, Arunachal Pradesh

Dr. R. S. Pandey, Allahabad

Dr. S. S. Mishra, Bhuneshwar

Dr. S. P. Verma, Allahabad

Dr. Sandeep Kumar, Delhi 

Dr. J. P. Srivastava, Allahabad 

Dr. Jahanara, Allahabad

Dr. D. S. Mishra, Pantnagar

Dr. V. P. Pandey, Faizabad

Dr. A. P. Rao, Faizabad

Dr. M. Pandey, Jammu  

Dr. A. F. Rizvi, Allahabad 

Dr. Rajhans Verma, Rajasthan 

Dr. P. Singh, Jammu

Dr. B. Mathew, Meghalaya

Dr. S. K. Pandey, Darbhanga

Dr. Prem Kishor, Assam

Dr. S. Prakash, Allahabad

Dr. S. K. Pandey, Jabalpur