Editorial Board

Editorial Board

Editor-in-chief

Dr. Amitabh Chandra Dwivedi

Editors

Dr. K. D. Joshi, Allahabad

Dr. A. Gopesh, Allahabad

Dr. A. Tripathi, Allahabad

Dr. P. K. Rai, Allahabad

Dr. S. K. Tripathi, Allahabad

Dr. D. N. Jha, Allahabad

Dr. A. P. Dwivedi, Lucknow

Dr. S. K. Tiwari, M. P.

Dr. P. K. Dwivedi, M. P.

Co-editors

Dr. K. P. Singh Allahabad

Dr. S. K. Tiwari, New Delhi

Dr. L. Yadav, Mirzapur

Dr. Abha Tripathi, Allahabad

Dr. A. C. Singh, Allahabad

Dr. C. S. Chaturvedi, Mumbai

Managing Editors

Dr. Shakila Khan, Faizabad

Dr. Prasann Kumar, Jalandhar, Punjab